آغاز فعالیت دوباره بیمار مغز و اعصاب

متخصص مغز و اعصاب: دستور العمل WHO، آموزش در اجتماع براي افراد معلول. «بسته آموزشي 30، براي اعضا خانواده شخص معلول، کار آموزي شغلي» بر اهميت کار براي افراد ناتوان تاکيد ميکند. اين بسته آموزشي شامل پيشنهاداتي براي انواع شغل هايي است که ممکن است در جامعه براي اين طور افراد فراهم باشد.

موارد اين بخش بر يک مدل کار توانبخشي که براي اين گونه افراد مفيد است تاکيد کرده است. اين مدل استخدام حمايتي ناميده ميشود چون شخص آسيب ديده را به کارش برمي گرداند که شامل مراحل و افراد کمکي ميباشد:

. توسعه شغل

. تجزيه و تحليل وظايف شغلي.

. ازمايش.

. تعليم کار.

مدير مجموعه

. آزمايش کار.

.پيگيري يا نظارت.

توسعه شغل

کارمندان توانبخشي سطح متوسط لازم است ياد بگيرند چه شغلي در جامعه موجود و يا مورد نياز است. مرحله بعدي MLRW شناخت بعضي شغل هاست که ممکن است قبلاً توسط اشخاص آسيب ديده انجام شده باشد.

MLRW همانطور که به شغل هاي موجود در جامعه نگاه ميکند، بعضي از نيازهاي خاص و محدوديت هاي مربوط به اسيب مغزي را نيز به خاطر خواهند داشت.

شغل هاي تيمي يا گروهي ممکن است براي بيماراني که به کمک يا نظارت احتياج دارند مناسب باشد. يک شخص صدمه ديده ممکن است به عنوان يک عضو از يک گروه بسيار مناسب باشد. کار گروهي باعث مي شود که شخص ضعف خود را تعديل کرده و کارها را به کمک گروه پيش ببرد. کارهاي دفتري يا اداري اغلب ميتواند از شيوه تيمي استفاده کند. کارهاي کشاورزي و کارخانه اي نيز ميتواند به صورت گروهي انجام شود.

يک کارفرما ممکن است به تاييد چيدمان ويژه براي کارمندي که صدمه مغزي ديده نياز داشته باشد. کارمند بيمار ممکن است به صندلي و يا ابزار خاصي براي برداشتن وسايل نياز داشته باشد. ممکن است نياز باشد که شرح وظايف شخص به يک شيوه صريح تنظيم شود چون بيمار ممکن است در ديدن يا شنيدن مشکل داشته باشد. ممکن است شخص بيمار هر روز شغلش را به يک روش تکرار کند چون احتمال دارد قادر به يادگيري اطلاعات جديد نباشد.

MLRW به کارفرمايان با پتانسيل بالا کمک ميکند تا دلايل اين نيازهاي خاص را درک کنند. MLRW همچنين به کارفرمايان مي فهماند که اين چيدمان هاي خاص نبايد گران باشند و شخص را قادر خواهد ساخت به طور موثر کار کند.

 تجزيه و تحليل وظيفه شغلي

اين يعني شناخت همه مراحل يا وظايفي که مربوط به آن شغل ميشود به همان صورتي که بايد انجام شود. يک ناظر يا يک کارمند که براي مدتي آن شغل را انجام داده شخصي است که ميتواند به بهترين نحو وظايف شغلي را شناسايي کند.

اين اطلاعات به MLRW، يک معلم و يا ديگر اعضا کمک خواهد کرد که مشخص کنند آيا انجام اين کار براي يک شخص صدمه ديده مغزي ممکن است يا نه. به علاوه، شناخت مراحل به مربي اجازه ميدهد که شغل را در بخش هاي کوچک تر آموزش دهد.

مطالب پیشنهادی:  کمک به راه رفتن بیمار صدمه دیده مغزی

مراحلي که تجزيه و تحليل وظيفه شغلي را در بر مي گيرد شامل موارد زير است:

1- از کارمند بخواهيد شغل خود را توضيح دهد. شرح وظايفش چيست؟ کارمند انتظار دارد کارش چطور انجام شود؟ آيا بايد بايستد؟ از ابزار خاصي استفاده کند؟ يا کار را در يک مدت زمان معين تمام کند؟

2- کساني که آن شغل را درست انجام ميدهند مشاهده کنيد.

3- مراحل و انتظارات خاص را بنويسيد.

مثال: تجزيه و تحليل شغل ظرفشويي نشان داد که اين شغل شامل مراحل زير است:

1- سينک را از آب و کف پر کنيد.

2- ظرف ها را بشوئيد.

3- ظرف ها را با آب تازه آبکشي کنيد.

4- ظرف ها را در قفسه بگذاريد تا خشک شود.

آزمايش

آزمايش براي اين است که مشخص شود چه نوع کاري براي افرادي با اسيب مغزي مناسب است. آزمايش ها به تعيين مهارت اشخاص و مشکلاتي که ميتواند به توانايي هايشان در انجام درست کارها اثر گذارد کمک ميکند. آزمايشات همچنين مشخص خواهند کرد که شخص به چه نوع آموزش و حمايتي براي انجام کار نيازمند است.

آزمايش براي مهارت با آزمايشاتي که شخص در مدرسه ميدهد فرق ميکند. آزمون مهارت هاي کار شخص را درگير کرده و کمک ميکند که مشکلات زندگي واقعي خود را هم بتواند حل کند. بعضي از توانايي هايي که بايد مورد ازمايش قرار بگيرند شامل:

حافظه

ايا شخص ميتواند مراحل کارش را به خاطر آورد؟

برنامه ريزي و هماهنگي

آيا شخص ميتواند برنامه ريزي کند که وظايفش را چگونه انجام دهد؟ آيا مي تواند همه مراحل را انجام دهد بدون اينکه مرحله اي از قلم بيافتد؟

حل مشکلات

آيا مشکلاتي را که در شغلش رخ ميدهد ميتواند حل کند؟

تحمل نا اميدي

آيا شخص بعد از اينکه نتوانست کاري را انجام دهد نا اميد و عصباني مي شود؟ يا ميتواند ساکت بماند؟ آيا ميتواند در مورد مشکلات شغلي بدون عصبانيت بحث کند؟

 آموزش شغلي

مربي شغل کسي است که ميداند آن کار را چطور انجام دهد و چطور آن را به شخصي که صدمه مغزي ديده آموزش دهد. مربي ميتواند يک کارمند ديگر باشد يا کسي باشد که به صورت داوطلب آن کار را ياد گرفته و سپس آن را به شخص معلول آموزش ميدهد.

گاهي اوقات يک مدير تمايل به استخدام مربي جهت آموزش ندارد. در اين گونه موارد MLRW ميتواند به مدير اطلاع دهد که راهي وجود دارد تا مطمئن شود آن کار به درستي انجام شده است. حتي در طول زماني که شخص دارد آموزش مي بيند. راه درست اين است که اجازه دهيد يک مربي آموزش را براي شخص ناتوان انجام دهد. مربي همه کارهايي را که شخص ناتوان موفق به تکميل آن نشده انجام خواهد داد و اين موضوع تضمين ميکند که کار به درستي انجام خواهد شد. مربي تجزيه و تحليل وظايف شغلي را مرور کرده و اطلاعات را از ميان آزمون ها جمع آوري ميکند. سپس ميتواند انواع کمک و مقدار کمکي را که شخص ممکن است نياز داشته باشد برآورده کند.

مطالب پیشنهادی:  مشکلات مربوط به افسردگی و يا احساس بی ارزشی

مسئوليت هاي مربي شغل شامل موارد زير است:

. کمک به شخص در يادگيري شغل مربوطه.

. کمک به شخص در يافتن راه هايي براي جبران مشکلات ذهني و فيزيکي که بر توانايي هاي شخص در انجام وظايفش اثر ميگذارد.

. کمک به شخص در سازمان دهي وظايفش.

. کمک به شخص براي اينکه بر ديگر همکارانش اثر متقابل بگذارد.

مقدار مربي گري بستگي به پروسه کاري شخص بيمار و نيازمندي هاي مدير دارد. مربي بايد مرتباً مدير را ببيند و در مورد پروسه کار با او صحبت کند. ليستي بايد تهيه شده و نيازمندي ها مرور شود و اينکه چگونه شخص نيازهايش را مرتفع ميکند. يک چک ليست ميتواند شامل مراحل زير باشد:

. تام به موقع سر کار رسيده.

تام هر روز 20 فنجان خواهد ساخت.

. تام از همه قوانين کارخانه پيروي ميکند.

مربي همچنين بايد مقام انتظارات مدير را به کارمند منتقل کند. بنابراين شخص احساس نمي کند که مديرش در مورد او نادرست قضاوت ميکند. اين جلسات بايد مکرر برگزار شود تا مشکلات سريع تر حل شود و براي کارمند مشکل جدي ايجاد نشود که شغلش را از دست دهد.

 مديريت مجموعه

مدير مجموعه يکي از اعضا خانواده يا شايد از دوستان شخص صدمه ديده است که در بعضي از کارهاي شخص به او کمک ميکند تا بتواند به کارش برگردد و آن را حفظ کند. مدير مجموعه بايد آگاه باشد که صدمه مغزي چه اثري بر شخص ميگذارد، مخصوصاً مشکلات فکري و فيزيکي.

. شخص اسيب ديده ممکن است براي برگشت به محل کارش دچار مشکل شود. مدير مجموعه ميتواند کمک کند تا شخص به کارش برگردد.

. شخص ممکن است براي کارش به ابزار خاصي نياز داشته باشد. مدير ميتواند به او در تهيه پول براي خريد ابزار کمک کند يا کمک کند که او اين ابزار را فرض بگيرد.

. شخص بيمار ممکن است فراموش کند که چه موقع بايد سر کار برود. مدير ميتواند ساعت رفتن به کارش را به او ياد آور شود.

. شخص ممکن است در منزل با همسرش بحث کند. و اين کار باعث شود حواسش در محل کار پرت شود.

مطالب پیشنهادی:  بیماری‌ های نورولوژیک و مغز و اعصاب

مدير مجموعه کمک ميکند که درگيري هاي خانوادگي او که باعث پرت شدن حواسش سر کار است، حل شود.

مشکلات ديگري که به جنبه هاي زندگي خصوصي شخص مربوط ميشود ميتوانند باعث از دست دادن کارش شوند، حتي اگر وظايف کاري اش را درست انجام دهد. به همين دليل لازم است که به حفظ شغل فرد کمک کند.

 آزمايش کار

اين فرصتي است گواه اينکه شخصي با آسيب مغزي يا ناتواني هاي ديگر بتواند کارش را انجام دهد، بدون اينکه مزاحمتي براي مدير و يا ديگر کارمندان ايجاد کند. اين مرحله بعد از آموزش شغل اتفاق مي افتد. يعني اولين باري که شخص به تنهايي کارش را انجام ميدهد.

ازمايش کار در يک دوره محدود زماني برنامه ريزي ميشود که بستگي به پيچيدگي کار دارد در آزمايش کار، کارمند ناتوان معمولاً چيزي پرداخت نميکند. گر چه انتظار ميرود او هم بايد از قانون ديگران پيروي کند. آزمايش کار ميتواند تعيين کند که آيا کارمند ميتواند در آن سطحي که مدير انتظار دارد کار کند يا نه. اگر کار او خوب باشد ممکن است مدير به او پيشنهاد يک شغل بهتر بدهد.

گاهي اوقات هم ممکن است که يک کارفرما به يک شخص ناتوان پيشنهاد شغل ندهد چون در آن زمان نياز به کارمندي ديگر ندارد. با اين حال ممکن است کار فرما به شخص اجازه دهد که تجربه آموزش و آزمون داشته باشد. حتي اگر آموزن کار منتهي به يافتن شغل نشود، شخص مي تواند با استناد به اين مهارت و تجربه، يک شغل خوب به دست آورد.

 پيگيري و کنترل

بعد از يک دوره زماني مربي بايد دوباره برگردد و چک کند که آيا شخص آموزش ديده هنوز سر کارش مانده يا خير. گاهي اوقات مشکلاتي به وجود مي آيند و مربي ملزم به دادن آموزش هاي اضافي ميباشد. تغيير در نيازمندي هاي شغلي ميتواند بدين معني باشد که يک دوره آموزش توسط مربي مورد نياز است. يک محل کار جديد با کارمندي که محدوديت هاي حرکتي دارد دوباره ممکن است نياز به آموزش داشته باشد. در مرحله کنترل، مربي جلسه اي با کارمند و کارفرما مي گذارد تا مطالب جديد را با آنها در ميان بگذارد. اطلاعات جديد باعث مي شود که مربي به شخص براي حفظ موقعيت شغلي اش کمک کند.

استخدام حمايت شده موفقيت در کار را بهبود مي بخشد. اين موضوع ميتواند کيفيت زندگي اشخاصي را که مشکلات مغزي يا مشکلات ديگري دارند، بهبود بخشد. و نيز ميتواند به يک شيوه محترمانه با نتايج رضايت بخش براي شخص، کار فرما و کل مجموعه انجام شود.

 

سوال خود را مطرح کنید :


پاسخی بگذارید