صدمه مغزی و حمايت از پروسه توانبخشی

 

متخصص مغز و اعصاب:  براي درک بهتر صدمه مغزي و حمايت از پروسه توان بخشي فرد صدمه ديده،  بابد روي اطلاعات پايه تاکيد کرد تا از اين طريق به پرستاران و اعضاي جامعه که شامل معلمان و کارفرمايان بالقوه مي شوند کمک کنیم.

دستورات ايمني و راهنماي هاي مراقبتي تهيه شده اند، و همچنين تکنيک هاي آموزشي به فرد براي با آزموني مهارتهاي عملکردي در زمينه هاي حرکتي، ارتباطي و مراقبت شخصي کمک ميکند. نويسندگان ميدانند که تجهيزات پزشکي ويژه هميشه در دسترس نيستند، بنابراين پيشنهاد ميشود که از مواد قابل دسترس براي ساخت وسايلي استفاده کنندکه به پشگيري از ايجاد بد شکلي ها کمک کرده و به فردي که نواقض فيزيکي دارد در انجام فعاليت هاي روزانه ياري برساند.

توانبخشی چیست؟

توانبخشي پس از ضربه مغزي يک پروسه چالشي و پيچيده براي شخص صدمه ديده، خانواده و تمام پرسنل توانبخشي که در اين پروسه شرکت ميکنند مي باشد. در بلاياي طبيعي و جنگ ها که احتمال وجود افرادي که دچار ضربه مغزي شده اند زياد است، به يک رويکرد جامع جهت برخورد با توانائي هاي متعددي که هر فرد صدمه ديده تجربه ميکند نياز است، همچنين پرسنل توانبخشي در کشور هاي در حال توسعه در مورد کارشان به اطلاعاتي درباره رويکرد جامع براي کار با فردي که دچار ضربه مغزي شده است نياز دارند.

اين سوال براي پرسنل مراقبت هاي اوليه و پرستاران، پزشکان و دستياران پزشک و همچنين کارآموزان توان بخشي تهيه شده است، چون تعداد زيادي از پرسنل در پروسه توان بخشي صدمه مغزي درگير مي شوند. محتواي اين راهنما به تمام پرسنل مراقب سلامت شناخت انواع مختلف ناتواني هاي منتج از ضربه مغزي کمک مي نمايد، بنابراين آنها با افراد، خانواده شان و جامعه به طور موثر تري کارميکنند.

در همه کشورها ضربه مغزي باعث ناتواني هايي در مردان، زنان و کودکان مي شود. صدمات توسط تصادفات جاده اي، حوادث مربوط به کار، کارهاي سخت و شديد، افتادن و حوادث ورزشي يا فعاليت هاي بازي، ايجاد ميشوند. بعضي اوقات علل ديگري هم هستند، مثل بلاياي طبيعي، جنگ يا مين هاي زميني.

در گذشته، براي درمان صدمه مغزي اقدامات کمتري انجام مي شد و بيشتر افرادي با صدمه شديد نفري از بين مي رفتند. امروزه، بهبود مراحل پزشکي، زنده ماندن بيشتر افراد حتي بيشتر صدمات مغزي شديد را ممکن ساخته است. با اين حال کساني که زنده مي مانند اغلب ناتواني هايي در آنها باقي مي ماند که زندگي خود و اعضاي خانواده شان را تحت تاثير قرار ميدهد. ناتواني هاي ناشي از صدمه مغزي شامل مشکلاتي در حرکت، حافظه، تفکر، ارتباط و رفتار مي شوند.

تاثيرات صدمه مغزی

بعضي اوقات تاثيرات صدمه مغزي به وضوح ديده مي شوند، مثل زماني که فرد تغييرات فيزيکي واضح يا مشکل حرکتي دارد. با اين حال، بسياري از افرادي که دچار صدمه مغزي هستند ناتواني هايي دارند که به صورت اوليه به حافظ و تفکر مربوط ميشوند. ممکن است اين افراد از نظر ظاهري يا توانايي فيزيکي تغيير قابل ملاحظه اي نداشته باشند، بنابراين درک و شناخت ناتواني هاي آنها براي خانواده و جامعه مشکل تر است.

نقش مهم پرسنل مراقب سلامت کمک به فرد، خانواده و جامعه براي شناخت ناتواني هاي ناشي از صدمه مغزي، آموزش و چگونگي کمک به فرد صدمه ديده براي بهبود توانايي هاي در حد ممکن ميباشد.

تاکيد اين عنوان بر اين است که بيشتر کساني که دچار ضربه مغزي هستند براي مدت طولاني و شايد براي بقيه زندگيشان به کمک ديگران نياز دارند. با اين حال، با شناخت، کمک و آموزش، بسياري از افرادي که دچار ضربه مغزي شده اند ميتوانند به نقش ها و فعاليت هاي مفيد باز گردند، که شامل مسئوليت هاي مربوط به خانه، مدرسه يا کار است.

 

 توانبخشي براي افراد آسیب دیده ضربه مغزي

شناختن ضربه مغزي از اطلاعات پايه درباره مغز شروع ميشود. مغز مرکز کنترل در بدن است. مغز همه فعاليت ها و عملکرد هاي بدن را کنترل و هدايت ميکند.

چهار ناحیه اصلی مغز

ساقه مغز. ساقه مغز، مغز را به طناب نخاعي وصل ميکند. ساقه مغز عملکرد ارگان هاي داخلي ما، شامل تنفس، فشار خون و ضربان قلب را هدايت ميکند. همچنين ساقه مغز توانايي ما براي بيدار شدن، به هوش بودن و هوشياري را کنترل ميکند.

مخچه. مخچه عضلات ما را کنترل و هماهنگ ميکند تا حرکت کنيم و تعادلمان را حفظ کنيم.

سيستم ليبيک. سيستم ليبيک گروهي از ساختارهايي است که در عمق مغز قرار گرفته اند. سيستم ليبيک قوي ترين احساسات و پايه اي ترين نيازهاي انساني ما مثل غذا، آب، مسائل جنسي و محافظت شخصي را کنترل ميکند.

قشر مغز. قشر مغز ناحيه اي از مغز است که توانايي ما براي جمع آوري اطلاعات از محيط و استفاده از آنها در فعاليت هاي روزانه را کنترل ميکند. قشر مغز از 4 ناحيه تشکيل شده است، که لوب هاي مغز ناميده ميشوند.

لوب آهيانه. آگاهي جسمي ما مثل حس لمس، درد و حرارت را کنترل ميکند. اين لوب به ما کمک ميکند تا محيط اطرافمان را بشناسيم. لوب آهيانه به ما کمک ميکند تا راه خود را از يک مکان به مکان ديگر پيدا کنيم و به ما اجازه ميدهد تا مکان، شيئي يا شخص خاصي که در جستجوي آن هستيم، را تشخيص دهيم.

لوب پس سري اطلاعات بينايي را درک و تفسير ميکند. چشمان ما دنيا را مي بيند، اما لوب پس سري به ما اجازه ميدهد تا آن چيزي را که مي بينيم تفسير کنيم.

لوب گيج گاهي بيشترين کنترل را روي توانايي ما در درک زبان و مسائل ارتباطي دارد. همچنين لوب گيجگاهي حافظه را براي اطلاعاتي که از دنياي اطرافمان مي گيريم آماده مي کند.

لوب پيشاني احساسات و توانايي ما در برخورد مناسب با ديگران را کنترل مي کند. اين لوب به ما اجازه ميدهد تا افکار و کارهاي خود را هدايت کنيم. همچنين لوب پيشاني کنترل بيشتر توانايي ما براي هدايت حرکاتي را به عهده دارد که ما بايد در انجام وظايف زندگي روزانه خود، اجرا کنيم.

قشر مغز هم به دو نيمه تقسيم مي شود که نيم کره هاي مغزي ناميده ميشوند. نيمه چپ، سمت راست بدن و نيمه راست، سمت چپ بدن را کنترل ميکند. در بيشتر افراد، نيمه چپ کنترل زبان را به عهده دارد. نيمه راست ما را قادر به توجه و درک اتفاقات اطرافمان ميکند.

نيم کره ها به چهار لوب تقسيم مي شوند، به اين صورت که نصف هر لوب در هر نيم کره قرار دارد. قسمت هاي چپ و راست هر لوب نواحي کنترل مخصوص به خود دارند. مثلاً، در بيشتر افراد، توانايي صحبت کردن، خواندن و نوشتن در لوب پيشاني کنترل مي شود. 

اطلاعات پايه در مورد مغز

شناختن ضربه مغزي از اطلاعات پايه درباره مغز شروع ميشود. مغز مرکز کنترل در بدن است. مغز همه فعاليت ها و عملکرد هاي بدن را کنترل و هدايت ميکند. مغز از 4 ناحيه اصلي تشکيل شده است.

ساقه مغز. ساقه مغز، مغز را به طناب نخاعي وصل ميکند. ساقه مغز عملکرد ارگان هاي داخلي ما، شامل تنفس، فشار خون و ضربان قلب را هدايت ميکند. همچنين ساقه مغز توانايي ما براي بيدار شدن، به هوش بودن و هوشياري را کنترل ميکند.

مخچه. مخچه عضلات ما را کنترل و هماهنگ ميکند تا حرکت کنيم و تعادلمان را حفظ کنيم.

سيستم ليبيک. سيستم ليبيک گروهي از ساختارهايي است که در عمق مغز قرار گرفته اند. سيستم ليبيک قوي ترين احساسات و پايه اي ترين نيازهاي انساني ما مثل غذا، آب، مسائل جنسي و محافظت شخصي را کنترل ميکند.

قشر مغز. قشر مغز ناحيه اي از مغز است که توانايي ما براي جمع آوري اطلاعات از محيط و استفاده از آنها در فعاليت هاي روزانه را کنترل ميکند. قشر مغز از 4 ناحيه تشکيل شده است، که لوب هاي مغز ناميده ميشوند.

لوب آهيانه. آگاهي جسمي ما مثل حس لمس، درد و حرارت را کنترل ميکند. اين لوب به ما کمک ميکند تا محيط اطرافمان را بشناسيم. لوب آهيانه به ما کمک ميکند تا راه خود را از يک مکان به مکان ديگر پيدا کنيم و به ما اجازه ميدهد تا مکان، شيئي يا شخص خاصي که در جستجوي آن هستيم، را تشخيص دهيم.

لوب پس سري اطلاعات بينايي را درک و تفسير ميکند. چشمان ما دنيا را مي بيند، اما لوب پس سري به ما اجازه ميدهد تا آن چيزي را که مي بينيم تفسير کنيم.

لوب گيج گاهي بيشترين کنترل را روي توانايي ما در درک زبان و مسائل ارتباطي دارد. همچنين لوب گيجگاهي حافظه را براي اطلاعاتي که از دنياي اطرافمان مي گيريم آماده مي کند.

لوب پيشاني احساسات و توانايي ما در برخورد مناسب با ديگران را کنترل ميکند. اين لوب به ما اجازه ميدهد تا افکار و کارهاي خود را هدايت کنيم. همچنين لوب پيشاني کنترل بيشتر توانايي ما براي هدايت حرکاتي را به عهده دارد که ما بايد در انجام وظايف زندگي روزانه خود، اجرا کنيم.

قشر مغز هم به دو نيمه تقسيم ميشود که نيم کره هاي مغزي ناميده مي شوند. نيمه چپ، سمت راست بدن و نيمه راست، سمت چپ بدن را کنترل ميکند. در بيشتر افراد، نيمه چپ کنترل زبان را به عهده دارد. نيمه راست ما را قادر به توجه و درک اتفاقات اطرافمان ميکند.

نيم کره ها به چهار لوب تقسيم مي شوند، به اين صورت که نصف هر لوب در هر نيم کره قرار دارد. قسمت هاي چپ و راست هر لوب نواحي کنترل مخصوص به خود دارند. مثلاً، در بيشتر افراد، توانايي صحبت کردن، خواندن و نوشتن در لوب پيشاني کنترل مي شود.

 

سوال خود را مطرح کنید :


پاسخی بگذارید