نوار عصب و عضله (EMG-NCV)

تاریخ انتشار : 1400/02/31

نوار عصب عضله – EMG

  زمانی که عصب کار خود را به درستی انجام نمی دهد، انتقال پیام و انتقال امواج الکتریکی دچار اختلال میشود. روشی وجود دارد که به وسیله آن می توان شدت و سرعت و دیگر خصوصیات امواج الکتریکی که در طول عصب جریان دارند را ثبت کرد. به این روش یا تست، الکترودیاگنوستیک Electro-diagnostic testing […]