نوار عصب چشم (VEP)

تاریخ انتشار : 1400/02/30

نوار عصب چشم 

نوار عصب چشم یا پتانسیل برانگیخته‌ی بینایی، عبارتند از الکتروفیزیولوژیک پتانسیل‌های تحریک بینایی به کمک محرک‌های بینایی از جمله یک صفحه‌ی شطرنجی بر روی صفحه نمایش کامپیوتر است.برای این منظور، الکترودهایی را در پشت سر بیمار قرار می‌دهند و به روش بررسی تست نوار عصبی یا الکتروانسفالوگرام، فعالیت الکتریکی مغز، نسبت به این محرک‌های بینایی […]