درد مفاصل

ارتباط درد مفاصل و استرس و اضطراب

احساس درد در مفاصل با افزایش سن یک امر طبیعی است. درد مفاصل می تواند در نتیجه آسیب های ورزشی یا تمرینی نیز شکل بگیرد. با این وجود، سلامت روان شما نیز...

ارتباط مغز و اعصاب با خشکی مفاصل!

متخصص مغز و اعصاب: هنگامیکه فرد نمی تواند خودش حرکت کند و هیچ حرکتی در اندام هایش ندارد، دستها و پاهایش در همان وضعیت باقی خواهند ماند و این می...

Call Now Button