09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "آتاکسی فریدریش"

اختلالات تک ژنی چیست؟

حداقل بیست سندرم که اختلالات اصلی آنها صرع است به ژن های خاصی اختصاص داده شده اند، بسیاری اختلالات تک ژنی که باعث اختلالات مغزی و یا اختلالات متابولیکی می شوند می توانند صرع را به عنوان یکی از تظاهرات خود داشته...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال