09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "آرتروز"

پیشگیری و درمان درد پشت سر

سردردهای تنشی شایع ترین علت درد در پشت سر است. سردرد می تواند دلیل اصلی درد باشد یا اینکه نشانه ثانویه مشکلاتی باشد که در سایر بخش های بدن دیده می شود. همیشه توضیح دقیقی برای چرایی وجود سردردهای اولیه وجود ندارد و علت و...