افزایش گلبول قرمز

علل افزایش گلبول‌های قرمز خون

گلبول‌های قرمز خون که اریتروسیت نیز نامیده می شوند، توسط مغز استخوان تولید شده و وارد جریان خون می گردند. لذا افزایش تعداد گلبول های قرمز خون را اریتروسیتوز نیز...

Call Now Button