09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "افزایش گلبول های قرمز"

علل افزایش گلبول‌های قرمز خون

گلبول‌های قرمز خون که اریتروسیت نیز نامیده می شوند، توسط مغز استخوان تولید شده و وارد جریان خون می گردند. لذا افزایش تعداد گلبول های قرمز خون را اریتروسیتوز نیز می گویند. گلبول های قرمز خون، اکسیژن را از ریه ها می گیرند...

Call Now Button