09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "الکتروانسفالوگرام (EEG)"

نوار عصب و عضله (EMG) کودک

الکتروانسفالوگرام (EEG) یا نوار عصب و عضله آزمایشی است که برای یافتن مشکلات مربوط به فعالیت الکتریکی مغز استفاده می شود. EEG الگوهای امواج مغزی را ردیابی و ثبت می کند. نوار عصب و عضله چگونه انجام می شود؟ در نوار عصب و عضله...

Call Now Button