09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "انواع آسیب عصبی"

ارتباط دیابت و آسیب عصبی!

آسیب عصبی می تواند دست ها، پاها و بازوهای فرد دیابتی را تحت تاثیر قرار دهد. نیمی از افراد دیابتی آسیب عصبی دارند. قند خون بالا می تواند منجر به آسیب عصبی به نام نوروپاتی دیابتی شود.  کنترل قند خون بخش مهمی از برنامه مراقبت...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال