09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "برنامه آموزشي"

کمک به دانش آموزان آسیب دیده مغزی

متاسفانه هنوز در بسیاری از جوامع مدارس از پذیرفتن دانش آموزان ناتوان سر باز می زنند. این گونه مراکز ممکن است محدودیت داشته و یا فرض کنند که این گونه دانش آموزان هیچ سودی از آموزش عادی همانند سایر دانش آموزان عاید شان...

Call Now Button