09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "بروز تیک عصبی"

پیشگیری و درمان تیک عصبی!

تیک‌ها، حرکات سریع و مکرر عضلانی هستند که منجر به تکان خوردن یا صداهای ناگهانی و غیرقابل کنترل می‌شوند. بیشتر افراد در طول زندگی‌شان حرکات اسپاسم مانندی را در ماهیچه‌های خاصی تجربه می‌کنند. این حرکات، که تحت...

Call Now Button