09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "بیمار"

کمک به راه رفتن بیمار صدمه دیده مغزی

متخصص مغز و اعصاب: چک کنید ببینید بیمار می تواند بدون کمک بایستد، سپس از او بخواهید یک قدم به جلو رفته و دوباره برگردد. اگر نتوانست بدون کمک بایستد، از او بخواهید که بدن خود را به چپ و راست حرکت دهد. شخص کمک کننده باید...

Call Now Button