09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "تجزيه و تحليل"

فعالیت دوباره بیمار مغز و اعصاب!

متخصص مغز و اعصاب: دستور العمل WHO، آموزش در اجتماع برای افراد معلول. «بسته آموزشی ۳۰، برای اعضا خانواده شخص معلول، کار آموزی شغلی» بر اهمیت کار برای افراد ناتوان تاکید میکند. این بسته آموزشی شامل پیشنهاداتی برای انواع...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال