09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "تجزيه و تحليل"

آغاز فعالیت دوباره بیمار مغز و اعصاب

متخصص مغز و اعصاب: دستور العمل WHO، آموزش در اجتماع براي افراد معلول. «بسته آموزشي 30، براي اعضا خانواده شخص معلول، کار آموزي شغلي» بر اهميت کار براي افراد ناتوان تاکيد ميکند. اين بسته آموزشي شامل پيشنهاداتي براي انواع...