09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "تحریک الکتریکی عصب"

تحریک الکتریکی عصب از راه پوست (TENS)

تحریک الکتریکی عصب از طریق پوست (TENS) درمانی است که از جریان الکتریکی ولتاژ پایین برای تسکین درد استفاده می کند. واحد TENS متشکل از دستگاهی است که با باتری کار می کند که تکانه های الکتریکی را از طریق الکترودهایی که روی سطح...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال