09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "تحریک بینایی"

پتانسیل برانگیخته مغزی چیست؟

مطالعات پتانسیل های برانگیخته حسی فعالیت الکتریکی مغز را در پاسخ به تحریک بینایی، صدا یا لمس اندازه گیری می کند. هنگامی که مغز توسط بینایی، صدا یا لمس تحریک می شود، سیگنال هایی در طول اعصاب به مغز می رسد. در آنجا،...

Call Now Button