09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "تست نوار عضله و عصب"

تشخیص دیسک گردن با نوار عصب و عضله

تست نوار عصب و عضله یک روش تشخیصی برای پی بردن به عملکرد عصب های ستون فقرات، گردن، دستها و .. است. فرمان مغز به اندام ها برای انجام کارهایی مثل حرکت دادن عضو از طریق ارسال پیام به وسیله عصب ها است. اعصاب این پیام ها را بصورت...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال