09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "تسکین سرگیجه"

راهکارهای درمان سرگیجه

سرگیجه احساسی است که ممکن است توصیف آن دشوار باشد، اما اغلب شامل این احساس می‌شود که در حال چرخش، تاب خوردن، یا کج شدن هستید، یا انگار در شرف افتادن یا بیهوش شدن هستید. سرگیجه همچنین می تواند باعث ایجاد احساس سبکی سر،...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال