09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "تشخیص اختلال حافظه"

پیشگیری و درمان اختلال حافظه!

همه ما گاهی چیزهایی را فراموش می کنیم. برای مثال در برخی مواقع ممکن است کلید ماشین و یا منزل خود را در جایی قرار بدهیم که فراموش کنیم و همین امر تا چند ساعت ما را دچار سرگردانی کند. یا نام شخصی را که به تازگی با او ملاقات...

Call Now Button