09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "تشنج میوکلونیک"

انواع بیماری های صرع و تشنج

صرع یک بیماری روانی، جن زدگی یا سحرشدگی، آثار گناه و یا ضـعف اعصـاب نیسـت. بلکـه تنهـا نـوعی اختلال در عملکرد بهنجار سلولهـای مغـزی اسـت. صرع اختلالی است که خود را با تشنجات مکرر در یک دوره زمانی نشان می دهد و تشـنج بـه...