09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "تومور مغز"

تشخیص و درمان سرطان مغز (تومور مغزی)

تومورهای مغزی می توانند بدخیم (سرطانی) یا خوش خیم (غیر سرطانی) باشند. اما چه سرطانی باشند چه نباشند، اگر تومورهای مغزی به اندازه کافی بزرگ شوند که بر بافت های اطراف فشار بیاورند، می توانند بر عملکرد مغز تأثیر بگذارند....

ثبت نوبت آنلاین
ارسال