تونل کارپال

تشخیص تونل کارپال با EMG

یکی از مهمترین آزمایشاتی که می توان این بیماری را تشخیص داد، نوار عصب و عضله یا ازمون سرعت هدایت عصبی است. نوار عصب و عضله به اختصار  EMG که الکترومیوگرافی نیز نامیده می‌شود.

Call Now Button