09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "تیک های حرکتی"

ارتباط تیک های عصبی با اضطراب

دکتر بتول دادخواه: تیک های عصبی حرکات ماهیچه ای غیرقابل کنترل هستند که در یک حرکت تکراری و نامنظم رخ می دهند. تیک‌های حرکتی می‌توانند در قسمت‌های مختلف بدن ظاهر شوند، در حالی که تیک‌های صوتی از طریق پاک کردن گلو، بو...

Call Now Button