09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "حملات هراس"

پانیک؛ احساس هراس و ترس غیر منتظره!

زمانی که فردی در معرض خطر قرار می‌گیرد، یک ترس طبیعی را احساس می کند و به طور معمول نسبت به این خطر یک واکنش‌ فیزیولوژیک انجام می‌دهد. اما زمانی که به صورت غیرمنتظره و بدون وجود خطر این احساس هراس را به صورت مداوم تجربه...

Call Now Button