09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "حمله تشنج"

هنگام حمله تشنج چه کنیم؟

حملات تشنجى در اثر فعالیت ناگهانى سلولهاى یک قسمت از مغز ایجاد می شود. در نوع تیپیک تشنج ،این امواج مغزى بسرعت به قسمتهاى دیگر معز منتشر می شود و فرد دچار تشنج همراه با کاهش سطح هوشیارى می شود.این امواج مغزى در نوارمغز...

Call Now Button