09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "حواس"

۲۰ نکته مهم در تقویت تمرکز و حواس!

تمرکز به معنی حفظ و نگه داری توجه و تمرکز حواس روی موضوعی معین است و اهمیت آن این قدر است که بدون تمرکز، حواس یادگیری، مثمرثمر نخواهند بود! همه افراد، توانایی تمرکز دارند؛ چون تمرکز، امری نسبی است و کسی نمی تواند ادعا...

Call Now Button