09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "خشکی مفاصل"

ارتباط مغز و اعصاب با خشکی مفاصل!

متخصص مغز و اعصاب: هنگاميکه فرد نمي تواند خودش حرکت کند و هيچ حرکتي در اندام هايش ندارد، دستها و پاهايش در همان وضعيت باقي خواهند ماند و اين مي تواند منجر به خشکي مفاصل شود. اگر حرکت سبب درد شود، فرد ممکن است براي جلوگيري...