09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "داپلر کاروتید"

پیشگیری و درمان پارگی رگ مغز

  چهار رگ اصلی در دو طرف گردن وجود دارد که کار خونرسانی به مغز و گردش خون  را به عهده دارند. دو رگ کاروتیدی و دو رگ ورتبرال، رگهای کاروتید در دو طرف گردن و در قسمت پائینی احساس می شوند، رگهای ورتبرال در پشت گردن و در...

Call Now Button