09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "روانکاوی"

دیدگاه مکاتب موجود در روانشناسی

   1. مکاتب روانشناسی  ◄ رفتارگرایی ◄ روانشناسان بر پایه مکتب ◄ روانشناسی انسانگرایانه ◄ روانشناسی تحلیلی ◄ روانشناسی مثبت ◄ شناخت درمانی ◄ مکاتب روانکاوی 2. رویکردهای روان شناسی رفتارهایی که از...

شناخت درمانی چیست و چه مزایایی دارد؟

متخصص مغز و اعصاب: شناخت درمانی یکی از روشهای روان درمانی است که در سطوح مختلف به حل مشکلات روانی افراد میپردازد. این رویکرد درمانی و اصول و تکنیکهای آن مبتنی بر روانشناسی شناختی است که اهمیت زیادی بر شناختها و افکار...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال