09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "روان درمانی پویا"

 اصول و کاربردهای شناخت درمانی

متخصص مغز و اعصاب: شناخت درمانی توسط آرون تی. بک به عنوان درمانی دارای ساختار، کوتاه مدت و متمرکز بر حل مشکلات جاری و تغییر تفکر و رفتار ناکارآمد در دانشگاه پنسیلوانیا در اوایل دهه ۳۲۶۲ شکل گرفت. از آن زمان به بعد بک و...

Call Now Button