09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "زیست شناختی"

دیدگاه مکاتب موجود در روانشناسی

   1. مکاتب روانشناسی  ◄ رفتارگرایی ◄ روانشناسان بر پایه مکتب ◄ روانشناسی انسانگرایانه ◄ روانشناسی تحلیلی ◄ روانشناسی مثبت ◄ شناخت درمانی ◄ مکاتب روانکاوی 2. رویکردهای روان شناسی رفتارهایی که از...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال