09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "سرخرگ كرونر"

ارتباط بین مغز و قلب و رژیم درمانی مناسب

  متخصص مغز و اعصاب: مطالعات علمی متعدد نشان دادند از آنجایی که قلب متشکل از شبکه عصبی پیچیده می باشد، عملکردی شبیه مغز دارد و همچنین به ارتباط بین مغز و قلب، خود مختاری قلب، قدرت تصمیم گیری هم چون ایجاد ضربان بدون...