09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "سروتونین"

افسردگی و مغز و اعصاب

اثرات روانی افسردگی به خوبی شناخته شده است. افسردگی همچنین می تواند بر ساختار فیزیکی مغز تأثیر بگذارد. تغییرات فیزیکی از التهاب تا کوچک شدن واقعی متغیر است. مغز افسرده در مقابل مغز معمولی یک مرور ادبیات در سال ۲۰۲۱ به...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال