09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "سندرم تونل رادیال"

پیشگیری و درمان سندرم تونل رادیال

سندرم تونل رادیال می تواند باعث درد و ضعف در دست و بازو و به شکل تیر کشیدن ظاهر شود. این بیماری در اثر آسیب به عصب رادیال به وجود می آید و می تواند فعالیت های روزمره مانند بلند کردن اجسام یا استفاده از مچ دست را دشوار کند....

ثبت نوبت آنلاین
ارسال