09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "سیستم عصبی سوماتیک"

سیستم عصبی چیست؟!

سیستم عصبی مرکز فرماندهی بدن است. این سیستم که از مغز شما سرچشمه می گیرد، حرکات، افکار و پاسخ های خودکار را به دنیای اطراف کنترل می کند. همچنین سایر سیستم ها و فرآیندهای بدن مانند هضم، تنفس و رشد جنسی (بلوغ) را کنترل می کند....

ثبت نوبت آنلاین
ارسال