09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "شکلي و خشکي"

ارتباط مغز و اعصاب با خشکی مفاصل!

متخصص مغز و اعصاب: هنگامیکه فرد نمی تواند خودش حرکت کند و هیچ حرکتی در اندام هایش ندارد، دستها و پاهایش در همان وضعیت باقی خواهند ماند و این می تواند منجر به خشکی مفاصل شود. اگر حرکت سبب درد شود، فرد ممکن است برای جلوگیری...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال