09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "صدمه مغزي بسته"

 چه عواملی منجر به ضربه مغزی می شود؟

  متخصص مغز و اعصاب: اتفاقات زيادي مي تواند منجر به صدمه مغزی شود: ضربه به سر، افتادن، اصابت گلوله، سقوط با سرعت زياد، يا انفجار، دو نوع اصلي ضربه مغزي وجود دارند: صدمه مغزی باز در صدمه مغزي باز، تخريب توسط چيز هايي...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال