09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "علت آستروسیتوم"

 درباره تومور مغزی آستروسیتوم بیشتر بدانید!

تومور مغزی آستروسیتوم نوعی سرطان است که ممکن است در مغز یا نخاع شکل بگیرد. علائم و عوارض تومورهای آستروسیتوما بستگی به نوع و محل تشکیل آنها دارند و از سردرد تا فلج بدن متغیر هستند. سرعت رشد و میزان خطر آنها در هر مورد...