09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "فرایند نوار مغز"

نوار مغز چه چیزی را نشان می دهد؟

نوار مغز یک روش پزشکی به منظور بررسی و تشخیص فعالیت الکتریکی مغز مورد استفاده قرار می گیرد. ارتباط بین سلول های عصبی از طریق تکانه های عصبی برقرار می شود. مکانیسم این آزمایش به گونه ای است که صفحات کوچک الکترود مانند با...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال