09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "فعالیت الکتریکی مغز"

پتانسیل برانگیخته مغزی چیست؟

مطالعات پتانسیل های برانگیخته حسی فعالیت الکتریکی مغز را در پاسخ به تحریک بینایی، صدا یا لمس اندازه گیری می کند. هنگامی که مغز توسط بینایی، صدا یا لمس تحریک می شود، سیگنال هایی در طول اعصاب به مغز می رسد. در آنجا،...

نوار مغز چه چیزی را نشان می دهد؟

نوار مغز یک روش پزشکی به منظور بررسی و تشخیص فعالیت الکتریکی مغز مورد استفاده قرار می گیرد. ارتباط بین سلول های عصبی از طریق تکانه های عصبی برقرار می شود. مکانیسم این آزمایش به گونه ای است که صفحات کوچک الکترود مانند با...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال