09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "فلج مغزی"

فلج بلز یا فلج یک طرف صورت چیست؟

فلج بلز یا فلج یک طرف صورت وضعیتی است که باعث ضعیف شدن یا افتادگی یک طرف صورت فرد می شود. این موضوع می تواند زمانی اتفاق بیفتد که یکی از اعصاب مغزی (زوج هفت) که ماهیچه های صورت را کنترل می کند آسیب ببیند یا از کار بیفتد. آسیب...

درباره انواع فلج مغزی بیشتر بدانید!

فلج مغزی به بیماری هایی گفته می شود که در آن ها حرکات، حالت کلی بدن و هماهنگی بین دست و پا و تنه دچار آسیب می شود. در فلج مغزی یکی از نواحی کنترل کننده حرکت در مغز (قشر مغز، هسته های قاعده ای یا مخچه)، آسیب دیده و یا رشد آن...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال