09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "مخچه"

صدمه مغزی و حمايت از پروسه توانبخشی

  متخصص مغز و اعصاب:  براي درک بهتر صدمه مغزي و حمايت از پروسه توان بخشي فرد صدمه ديده،  بابد روي اطلاعات پايه تاکيد کرد تا از اين طريق به پرستاران و اعضاي جامعه که شامل معلمان و کارفرمايان بالقوه مي شوند کمک...