09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "میاستنی گراویس"

درباره «میاستنی گراویس» چه می دانید؟

میاستنی گراویس به ضعف و خستگی ناگهانی هر کدام از عضلات به شکل غیرارادی می‌گویند. این بیماری به علت در هم شکستن ارتباطات طبیعی بین عصب و عضلات ایجاد می‌شود. میاستنی عارضه‌ای تهدید کننده حیات است که در مواقعی که عضلات...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال