09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "هوشيار"

تغييرات فيزيکي و ذهنی فرد صدمه مغزی شده

    متخصص مغز و اعصاب: صدمه مغزي بيماري نيست و به ديگران هم قابل انتقال نمي باشد. ممکن است تغييرات فيزيکي و ذهني فرد صدمه مغزي شده براي بعضي از افراد خانواده وي شرمنده کننده باشد. آنها ممکن است معتقد باشند که اگر...