09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "وزوز گوش"

علت وزوز گوش چیست؟

وزوز گوش زمانی است که صدای زنگ یا صداهای دیگری را در یک یا هر دو گوش خود تجربه می کنید. صدایی که هنگام وزوز گوش می شنوید ناشی از صدای خارجی نیست و افراد دیگر معمولا نمی توانند آن را بشنوند. وزوز گوش یک مشکل رایج است. حدود ۱۵...

Call Now Button