09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "ویتامین های B"

نقش ویتامین B در سیستم عصبی!

ویتامین های نوروتروپیک B به عنوان کوآنزیم و فراتر از آن در سیستم عصبی نقش مهمی ایفا می کنند. به ویژه ویتامین B1 (تیامین)، B6 (پیریدوکسین) و B12 (کوبالامین) اساساً به حفظ یک سیستم عصبی سالم کمک می کنند. پیریدوکسین یا ویتامین B6...

Call Now Button