09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "پیشگیری از صرع"

راههای درمان بیماری صرع!

بـیش از هفتاد درصد مبتلایان، با داروهای ضد صرع کنترل می شود. ایـن داروها جلوی وقوع تشنج را می گیرد اما صرع را درمـان نمی کند. این دارو انواع متعـددی دارنـد و داروی مـورداستفاده در فرد بستگی به نوع تشنجی دارد که فرد بـه آن...

Call Now Button