09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "ژن معیوب"

اختلالات تک ژنی چیست؟

حداقل بیست سندرم که اختلالات اصلی آنها صرع است به ژن های خاصی اختصاص داده شده اند، بسیاری اختلالات تک ژنی که باعث اختلالات مغزی و یا اختلالات متابولیکی می شوند می توانند صرع را به عنوان یکی از تظاهرات خود داشته...

Call Now Button