09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "کنترل تیک عصبی"

درباره تیک عصبی بیشتر بدانید!

تیک عصبی را نباید نادیده گرفت و حتما نیاز است که برای درمان و برطرف کردن آن به متخصص مغز و اعصاب مراجعه کنیم. چرا که ممکن است این عارضه زمینه یک بیماری دیگری باشد. باید توجه داشت که هنگام روبه‌رو شدن با چنین مشکلی نباید...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال